Registation Form

จดทะเบียนแมวสำหรับบุคคลทั่วไป

ชื่อแมว (ภาษาอังกฤษ)
(กรอกชื่อแมวภาษาอังกฤษเท่านั้ัน)
สายพันธุ์แมว
สีขนแมว
วัน/เดือน/ปี เกิดแมว
รูปแบบวันที่ 2020-12-01 (ปี-เดือน-วัน) เท่านั้น
ลักษณะหูแมว
(สำหรับสายพันธุ์ SCOTTISH FOLD และ AMERICAN CURL)
ลักษณะตาแมว
ลักษณะขนแมว
เพศแมว
เลขไมโครชิฟ
(ถ้ามีระบุเลขไมโครชิฟ)
รูปแมวตัวที่จดทะเบียน
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
ชื่อ-นามสกุลเจ้าของแมว
(กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพ์หนึ่งเบอร์เท่านั้น
ที่อยู่
จังหวัด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
สำเนาบัตรประชาชน
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
สลิปการโอนเงิน
รูปภาพควรมีความกว้าง 800px ไฟล์ *.jpg, *.jpeg, *.png
ใบขึ้นทะเบียน
วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าจดทะเบียนที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี
เลขที่บัญชี 718-1-18023-1
ชื่อบัญชี : รภัทภร