Article / News

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับจดข้ามสายพันธ์ุเพิ่มเติมค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับจดข้ามสายพันธ์ุเพิ่มเติมค่ะ

 
1. Minute เป็นการผสมระหว่าง Munchkin + Persian, Exotic
2. Minskyn เป็นการผสมระหว่าง Munchkin + Sphynx
 
เพิ่มเติมสำหรับสายพันธ์ SCOTTISH FOLD ทางชมรมจะอะนุโลมให้จดได้กับ BRITISH เท่านั้น โดยลูกแมวที่เกิดจากพ่อแม่ที่ข้ามสายพันธ์มา จะไม่ใส่รหัสสายพันธ์ุชุดกลางของรหัสเลข (84ขนยาว, 86หูพับ, 88หูตั้ง) แต่จะใส่เป็น 00 ให้แทนในใบของลูกแมวตัวนั้นเพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นการจดข้ามสายพันธ์ุมา แต่จะระบุเป็นสายพันธ์ุ SCOTTISH FOLD ให้ค่ะ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
รภัทภร สถิรศิลปิน
President of Siamcat Fanciers' Club