Article / News


ยกเลิกการผสมข้ามสายพันธ์ุ

แจ้งในทราบในการผสมพันธ์แมวสก็อตติชโฟล์


เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าสายพันธ์สก็อตติชโฟล์เป็นสายพันธ์ที่เพาะพันธ์ไม่ง่ายและมีความด้อยทางด้านพันธุกรรมสูง ไม่เหมือนสายพันธ์อื่นๆ มีข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ก็เพื่อให้ลูกแมวสมบูรณ์ไม่มีข้อด้อยหรือพิการตามพันธุกรรมที่แฝงมา

ซึ้งก่อนหน้าที่เป็นการยอมรับให้สก็อตติชโฟล์ผสมกับอเมริกันช็อตแฮร์ และบริติชช็อตแฮร์ได้ เพราะเมื่อหลายสิบปีก่อนการหาแมวหูตั้งในการมาผสมกับหูพับได้ยาก แต่ในปัจจุบันมีการเพาะพันธ์สายพันธ์นี้กันอย่างกว้างขว้าง จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องหาแมวหูตั้งสายพันธ์อื่นมาผสมข้ามสายพันธ์

ทางชมรมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บรีดเดอร์ เพาะพันธ์และพัฒนาสายพันธ์โดยระลึกถึงคุณสมบัติและสุขภาพแมวเป็นประการแรก

ฉะนั้นทางชมรมจะยกเลิกการจดทะเบียมแมวข้ามสายพันธ์สำหรับสก็อตติชโฟล์กับอเมริกันช็อตแฮร์ และจะเริ่มต้นใช้กฏกติกานี้ในปี 2021 เป็นต้นไปค่ะ

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับจดข้ามสายพันธ์ุเพิ่มเติมค่ะลงวันที่ 28.08.23
สำหรับสายพันธ์ SCOTTISH FOLD ทางชมรมจะอะนุโลมให้จดได้กับ BRITISH เท่านั้น โดยลูกแมวที่เกิดจากพ่อแม่ที่ข้ามสายพันธ์มา จะไม่ใส่รหัสสายพันธ์ุ 84ขนยาว, 86หูพับ, 88หูตั้ง แต่จะใส่เป็น 00 ให้แทนในใบของลูกแมวตัวนั้นเพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นการจดข้ามสายพันธ์ุมา แต่จะระบุเป็นสายพันธ์ุ SCOTTISH FOLD ให้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Rapatpon Satirasilpin
President of Siamcat Fanciers' Club